Zespół Leczenia Środowiskowego


W CHWILI OBECNEJ MAMY ZAKONTRAKTOWANE PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA DLA ZESPOŁU LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO w KOLBUSZOWEJ.
Zespół Leczenia Środowiskowego
jest nowoczesną, kompleksową formą terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (przede wszystkim schizofrenia, choroba schizoafektywna, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, organiczne zaburzenia nastoju i osobowości).

W Zespole zatrudnieni są terapeuci o różnych specjalnościach zawodowych: psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, pielęgniarka, terapeuta środowiskowy, pracownik socjalny.

Każdy pacjent przyjęty do Zespołu ma indywidualnie ustaloną opiekę terapeutyczną i realizuje indywidualny program terapeutyczny.

Terapeuta utrzymuje także kontakt z rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami leczącymi (szpital, poradnie) oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Spotkania odbywają się zarówno w siedzibie Zespołu , jak i w domu pacjenta.

Takie oddziaływania lecznicze i rehabilitacyjne pozwalają pacjentowi na zdobywanie coraz pełniejszej wiedzy o chorobie i sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Pomaga to w przeciwdziałaniu nawrotom choroby, nabywaniu coraz szerszych kompetencji społecznych i umiejętności życiowych umożliwiających coraz większą samodzielność, współodpowiedzialność w pokonywaniu choroby i izolacji społecznej.

W Zespole Leczenia Środowiskowego udzielamy wysokospecjalistycznych psychiatrycznych i psychologicznych świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym pacjenta realizując w szczególności :

›  postępowanie diagnostyczne psychiatryczne, psychologiczne – badanie procesów poznawczych, osobowości, inteligencji, jakości życia, dostępność konsultacji wielospecjalistycznych, dostęp do badań strukturalnych i czynnościowych ośrodkowego układu nerwowego.

›  postępowanie lecznicze - farmakologiczne i psychoterapeutyczne z zastosowaniem leków neuroleptycznych, przeciwdepresyjnych w pełnym zakresie, ze stosowaniem psychoterapii indywidualnej, podtrzymującej, psychoedukacji.

›  postępowanie rehabilitacyjne – trening podstawowych umiejętności samodzielnego funkcjonowania chorego w domu, trening umiejętności poznawczych chorych na schizofrenię, trening wczesnego rozpoznawania objawów psychozy i adekwatnego reagowania, trening aktywnego spędzania czasu.

›  udzielanie porad i prowadzenie terapii wobec rodziny pacjenta i jego środowiska, interwencje rodzinne, organizacja systemu wsparcia chorego i jego rodziny w środowisku, trening radzenia sobie z chorobą psychiczną w rodzinie (dzieci – rodzice), psychoedukacja, pomoc w uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, pielęgniarkami środowiskowymi, prowadzenie działalności konsultacyjnej i edukacyjnej.

Wróć na stronę informującą ogólnie o wszystkich poradniach i oddziałach – kliknij »