Polityka plików cookies / polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informujemy, iż nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Są one używane wyłączenie w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz optymalizacji treści dostępnych na stronie internetowej. Pliki cookies, użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Korzystanie z witryny, bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że mogą być one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Korzystając ze strony równocześnie wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz akceptują Politykę Prywatności. Naszym priorytetem jest również poinformowanie Państwa o przetwarzaniu danych osobowych, zwłaszcza wobec treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Ze względu na powyższe, niniejszym informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

SŁOWNIK POJĘĆ:
Administrator – Anima M.Serafin, A.Wołkanowska s.c., adres: ul. Władysława Grabskiego 8/8A, 35-312 Rzeszów, NIP: 8133634908 Regon: 180612781, e mail: anima@anima.rzeszow.pl. (dalej: „Anima” lub „Operator”).
Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, to jest w szczególności: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (mail) oraz inne dane, w tym dane personalne, teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika, które pozwalają na jego identyfikację, przekazane Anima w szczególności za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.
Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Użytkownik /Klient – osoba fizyczna, korzystająca z usług oferowanych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.anima.rzeszow.pl.

INFORMACJE OGÓLNE
1) Właścicielem stron internetowych dostępnych pod adresem: www.anima.rzeszow.pl.- (zwanych dalej jako „strona internetowa” lub „serwis”), jest Anima M.Serafin, A.Wołkanowska s.c., adres: ul. Władysława Grabskiego 8/8A, 35-312 Rzeszów, NIP: 8133634908 Regon: 180612781, e mail: anima@anima.rzeszow.pl (dalej jako „Anima”).
2) Anima, chcąc zapewnić najwyższe standardy ochrony prywatności osób odwiedzających jej stronę internetową (w tym poszczególne podstrony), opracowała przedmiotowy zbiór zasad odnoszących się do gromadzenia i wykorzystania informacji na temat Użytkowników.
3) Anima określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników gromadzonych przy wykorzystaniu strony internetowej, tym samym realizuje swoje obowiązki informacyjne określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.
4) Anima może gromadzić i przetwarzać dane identyfikujące i nieidentyfikujące Użytkownika.
5) Strona internetowa Anima realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach;
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych – pliki cookies (tzw. “ciasteczka”);
c) poprzez gromadzenie logów serwera, przez operatora hostingowego.
Analiza logów serwera pozwala na zebranie informacji dot. korzystania ze Strony Internetowej przez jej użytkowników oraz ich adresów IP. Informacje te są wykorzystywane w badaniu błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, jak również w zarządzaniu Stroną Internetową. Ponadto adres IP potrzebny jest do analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę. Dane zebrane w ten sposób nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację Użytkownika. Informacji o operatorze można zasięgnąć poprzez kontakt z Anima.
6) Anima nie będzie ujawniać gromadzonych danych, z zastrzeżeniem przypadków szczególnych, wskazanych w Polityce Prywatności i przepisach prawa. W tym również dane te nie będą ujawniane podmiotom trzecim w celach marketingowych i reklamowych.
7) Anima podejmuje wszelkie możliwe kroki, żeby zapewnić bezpieczeństwo pozyskanych danych. Jednocześnie Anima informuje, że żaden, nawet najnowszy system zabezpieczeń nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa, nie zapewnia też zawsze pełnego bezpieczeństwa informacji, które zostaną przesłane do w szczególności, za pomocą formularzy kontaktowych, czy wiadomości e-mail.

CEL I ZAKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
8) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w szczególności w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z tego tytułu, a także przez dalszy okres 15 (słownie: piętnastu) lat liczonych od daty zakończenia realizacji umowy, zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres e-mail, nr tel. kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących konsumentami, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta;
b) bieżącej komunikacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres e-mail, nr tel. kontaktowego;
c) podjęcia na wezwanie Klienta działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 b) RODO) – przez czas niezbędny do wykonania tych działań, zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres e-mail, nr tel. kontaktowego;
d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO, obejmujących:
1. obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
2. obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
3. przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
e) realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1
f) RODO – występujących w przypadku:
1. tworzenia analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności planowanie rozwoju usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w systemach informatycznych – nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
2. badania satysfakcji Użytkowników będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z usług – nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
3. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
4. ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 15 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu) – prawnie uzasadnionym celem jest np. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych; 5. ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie;
6. wsparcia obsługi Użytkownika, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
Zakres danych pkt. d) i e): imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

INFORMACJE O GROMADZONYCH DANYCH
9) Anima może gromadzić dane identyfikujące i nieidentyfikujące Użytkownika.
10) Zasadniczym celem Anima w gromadzeniu informacji nieumożliwiających identyfikację Użytkowników, jest chęć lepszego zrozumienia oczekiwań Użytkowników korzystających ze strony internetowej, optymalizacji jej funkcji i zawartości.
11) Zasadniczym celem Anima w gromadzeniu informacji umożliwiających identyfikację Użytkowników, jest:
a) Testowanie i ulepszanie systemów,
b) Zapobieganie korzystaniu z usług w niewłaściwy sposób.
12) Dane osobowe mogą być gromadzone w związku korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez Anima.
13) Dane Osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane w celu przesyłania informacji o warunkach wykonywania usług przez Anima, w tym oferty, jeżeli Użytkownik wyrazi o to poprosi.
14) Anima może gromadzić również dane potencjalnie umożliwiające identyfikację użytkownika, jak adres IP zalogowanych użytkowników, do których stosuje się postanowienia chroniące dane identyfikujące użytkownika.
15) Użytkownik przekazuje dane, albo poprzez informacje gromadzone w plikach cookie’s, albo też za sprawą dobrowolnego ich udostępnienia, np. poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronie internetowej lub za pośrednictwem przesłania wiadomości elektronicznej.
16) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać takie informacje, jak moment wysłania zapytania i odpowiedzi, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, dane dotyczące przeglądarki, Użytkownika oraz identyfikator jego IP. Jednak dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis, a jedynie służą do celów administrowania nim.
17) Za pomocą instrumentu w postaci „Google Anlytics”, Anima może gromadzić anonimowe dane na temat Użytkownika, np. czas wizyt na stronie, przeglądane zawartości, odnośniki do stron, typ przeglądarki użytkownika – co pozwoli określić oczekiwania Użytkowników oraz dostosować zawartość, jak też funkcjonalność strony, do tych oczekiwań.
18) Anima może gromadzić inne dane, które będą niezbędne w sytuacji zainteresowania Użytkownika jej usługami, jak chociażby:
a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania;
c) numer telefonu
d) adres e-mail;
e) osobisty numer identyfikacyjny Użytkownika;
f) dane do faktury;
g) informacje dotyczące relacji z Użytkownikiem, takie jak data wprowadzenia danych osobowych Użytkownika do systemu, informacje o korespondencji i komunikacji prowadzonej z Użytkownikiem za pośrednictwem różnych kanałów, zastrzeżenia złożone przez Użytkownika i umowy;
h) informacje o tym, co Użytkownika interesuje oraz inne informacje dostarczone przez Użytkownika.
19) Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze może różnić się w zależności od celu dla jakiego przetwarzane są dane osobowe Użytkownika.
20) Przekazane za pośrednictwem formularza dane, są przede wszystkim wykorzystywane w celu obsługi zgłoszenia stąd wynikającego oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem serwisu.
21) Anima na podstawie zgromadzonych danych, może opracować statystyki odnoszące się do działań Użytkowników w związku z ich aktywnością na stronie internetowej.
22) Anima przekazuje dane osobowe innym osobom trzecim wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. Może przekazywać informacje pozwalające zidentyfikować Użytkownika:
a) pracownikom i osobom w zatrudnionym na podstawie stosunków cywilnoprawnych lub innych stosunków prawnych – zaangażowanym w kontakt z Klientem;
b) usługodawcom, zaopatrującym Anima w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony Internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania Anima i udzielania pomocy technicznej Anima) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności których zaangażowała do realizowania usług w jej imieniu,
c) dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniającym Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (np. biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności audytorom i biegłym rewidentom, doradcom prawnym i doradcom podatkowym;
d) organom państwa – jeżeli jest to niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.
Podmioty wyżej wskazane nie są upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania jakichkolwiek danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji usług w imieniu Anima.
23) Ujawnienie danych identyfikujących Użytkownika, może nastąpić także: w związku z wezwaniem sądu albo innego organu państwowego bądź instytucji, jeżeli obowiązek ujawnienia danych będzie przewidziany prawem. Poza przypadkami przewidzianymi w Polityce prywatności i przepisach obowiązującego prawa, Anima nie udostępni, ani nie przekaże w żaden inny sposób, bez wyraźnej zgody Użytkownika, jakichkolwiek danych, które umożliwiałyby jego identyfikację.

PLIKI COOKIES
24) Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności o charakterze plików tekstowych, jakie zostają przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do optymalizacji korzystania serwisu. Cookies zasadniczo posiadają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one umieszczane na urządzeniu końcowym przez Operatora i to on posiada do nich dostęp.
25) Strona Anima może wykorzystywać pliki cookies, w rozumieniu opisanym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego, dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. 29) Cookies własne, oznacza umieszczane przez Operatora na urządzeniu końcowym Użytkownika, dane jakie pozostają w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Z kolei cookies zewnętrzne, stanowią dane, jakie mogą zostać zamieszczane przez partnerów Operatora, za pośrednictwem serwisu.
26) Wykorzystanie cookies ma na względzie:
a) opracowanie statystyk, które pomogą Operatorowi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia doskonalenie ich struktury i zawartości,
b) udoskonalenie, oferowanych usług, a także tworzenie nowych asortymentów,
c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, celem umożliwienia weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki,
d) zagwarantowania bezpieczeństwa i niezawodności serwisu dla odwiedzających go Użytkowników,
e) gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
f) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Operatora,
g) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pośrednictwem portali społecznościowych,
27) Użytkownik, który nie zgadza się na umieszczone na jego urządzeniu plików cookies, powinien odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarek, z jakich korzysta, w taki sposób, by odrzucały pliki cookies, przed użyciem strony internetowej Operatora. Przy czym informujemy, że w następstwie tego niektóre z funkcji strony internetowej, mogą nie działać prawidłowo po tej operacji.
28) Anima może używać dwóch rodzajów plików cookies:
a) “sesyjne” – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania, albo też opuszczenia przez niego strony internetowej, czy też wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki te są usuwane z pamięci Urządzenia. Cookies sesyjne, nie pobierają żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
b) “stałe” – to pliki cookies przechowywane na urządzeniu Użytkownika, przez czas określony w parametrach plików cookies, albo do usunięcia ich przez Użytkownika. Zamknięcie sesji przeglądarki, wyłączenie oprogramowania, wylogowanie – nie skutkują automatycznym usunięciem tych cookies z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych, nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
29) Anima zaznacza, że oprogramowanie zainstalowane do przeglądania stron internetowych, zasadniczo już domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika, jednak ma on możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
30) Anima korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
a) płatności internetowe,
b) łączenie z portalem społecznościom,
c) badania jak często użytkownicy wybierają daną usługę oraz jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
d) ustalanie liczby anonimowych użytkowników;
e) zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk w celu doskonalenia produktów,
f) monitorowanie ruchu na Stronie Internetowej.
31) Do podmiotów trzecich wykorzystujących pliki cookies w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zalicza się:
a) Google Analytics,
b) Universal Analytics,
Administrator może korzystać z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Stronę Internetową oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie internetowej – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. na jej stronie internetowej.

PRAWA UŻYTKOWNIKA
32) Użytkownik, od którego są zbierane dane osobowe dotyczące jego osoby, jest uprawniony do wglądu (dostępu) w swoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora, w tym m.in. do uzyskania informacji w zakresie:
a) celu, zakresu i sposobu przetwarzania jego danych osobowych,
b) informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane go dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych osobowych,
c) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane,
d) informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
e) okresu, w jakim dane osobowe będą przetwarzane, a gdy podanie tego okresu jest niemożliwe, kryteriów do jego ustalenia.
33) Użytkownik może żądać przekazania kopii danych osobowych w wybranym przez siebie formacie – sporządzenie i dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne; za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
34) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora również:
a) sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe,
b) usunięcia danych osobowych, w ramach którego można żądać w szczególności usunięcia swoich danych osobowych, poinformowania innych administratorów, którym zostały przekazane dane osobowe, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności jeżeli w rozumieniu Użytkownika są one nieprawidłowe, są przetwarzanie niezgodne z prawem, nie są już potrzebne Administratorowi,
d) przeniesienia danych osobowych, a w szczególności przesłania danych innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe.
35) Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
36) Użytkownik ma prawo do cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
37) Użytkownik ma prawo do nieudzielenia lub wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
38) Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika.
39) Swoje prawa wymienione w powyżej Użytkownik może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
40) Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem wskazanym powyżej. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
41) Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
42) Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa powyżej, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
43) Informacje podawane na żądanie Użytkownika oraz komunikacja i działania z tym związane są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:
a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji;
b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
44) Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
45) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.

PROFILOWANIE
46) Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
47) Polityka Prywatności dotyczy jedynie Anima, która nie ponosi odpowiedzialności za Polityki prywatności innych podmiotów, do których odsłania mogą pojawiają się na stronie.
48) Anima zapewnia, że podejmie starania, by żądania zmiany, uzupełnienia czy też usunięcia danych Użytkownika, były realizowane na bieżąco.
49) Wszelkie wątpliwości i żądania dotyczące Polityki Prywatności, dostępu do danych Użytkownika, w tym ich usunięcia i zmiany, będzie można zgłaszać Anima, poprzez nawiązania kontaktu wysyłając list na adres: Anima M.Serafin, A.Wołkanowska s.c., adres: ul. Władysława Grabskiego 8/8A, 35-312 Rzeszów, wysyłając wiadomość mail na adres: anima@anima.rzeszow.pl albo dzwoniąc na jeden z następujących numerów: 17 859 51 13 , 883 382 550.