Regulamin świadczenia usług droga elektroniczą

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem serwisu dostępnego pod adresem: www.anima.rzeszow.pl, (zwanego dalej jako „strona internetowa” lub „serwis”), jest Anima M.Serafin, A.Wołkanowska s.c., adres: ul. Władysława Grabskiego 8/8A, 35-312 Rzeszów, NIP: 8133634908 Regon: 180612781, e mail: anima@anima.rzeszow.pl.
2. Usługobiorca zamierzający korzystać z serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, które udostępnione zostały w serwisie – bezpośrednio po rozpoczęciu korzystania z niego.
3. Postanowienia niniejszego dokumentu stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), który precyzuje w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, a także zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
5. Postanowienia tego regulaminu nie mają zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, albo z wykorzystaniem innych serwisów internetowych.
DEFINICJE
6. Regulamin ustala następujące definicje poszczególnych pojęć:
a) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej;
b) Usługodawca – Anima M.Serafin, A.Wołkanowska s.c., adres: ul. Władysława Grabskiego 8/8A, 35-312 Rzeszów, NIP: 8133634908 Regon: 180612781, kontakt: anima@anima.rzeszow.pl (dalej zwany także jako ANIMA),
c) Serwis – strona internetowa działająca pod adresem: www.anima.rzeszow.pl,
d) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną, co oznacza, że wykonanie usługi jest świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ
7. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, jak też ingerować w jakiekolwiek treści zawarte w serwisie.
8. Usługodawca wykorzystując serwis, świadczy następujące usługi elektroniczne:
a) umożliwienie Usługobiorcy przesłania bezpośrednio do Usługodawcy wiadomości z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie;
b) udostępnianie różnego rodzaju danych dostępnych w Serwisie, w tym dotyczących działalności Usługobiorcy i rodzaju oferowanych przez niego usług;
9. Treści zawarte w serwisie posiadają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa, albo zaproszenie do składania oferty, bądź inny rodzaj oświadczenia woli w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, by treści serwisu były aktualne, prawidłowo sformułowane, rzetelne i kompletne.
10. W każdym przypadku, Usługobiorcy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej ANIMA – powinni skontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą, za pomocą wskazanych na stronie internetowej form kontaktu.
11. Wypełnienie formularza kontaktowego, w tym też wysłanie wiadomości zawierającej konkretne pytanie lub ofertę – nie jest równoznaczne z automatycznym zawarciem jakiejkolwiek umowy z Usługobiorcą i nie zobowiązuje Usługobiorcy do zapłaty wynagrodzenia, ani Usługodawcy do udzielenia odpowiedzi lub podjęcia się realizacji zlecenia.
12. Usługodawca zastrzega, że może bez podania przyczyny, w każdym czasie, zarówno wstrzymać świadczenie wszystkich, lub wybranych usług elektronicznych z wykorzystaniem serwisu, jak również jest upoważniony do całkowitego usunięcia serwisu.
13. Korzystanie z urządzeń elektronicznych obsługiwanych przy pomocy Internetu mobilnego, może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z serwisu, albo powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności.
14. Korzystanie z serwisu teleinformatycznego Usługodawcy, niesie ze sobą konieczność spełnienia wymagań technicznych jakich jak:
a) dostęp do komputera, tabletu, telefonu, albo innego urządzenia elektronicznego, umożliwiającego korzystanie z Internetu, a za jego pośrednictwem również z serwisu,
b) posiadanie właściwego oprogramowania, w szczególności zainstalowanych przeglądarek internetowych wraz z zainstalowanymi aktualizacjami, takich jak: Opera (wersja 10 i kolejne), Internet Explorer (wersja 7 i kolejne), Google Chrome (wersja 4 i kolejne), Mozilla Firefox (wersja 10 i kolejne).
15. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu. Umowa posiada charakter czasowy i ulega rozwiązaniu z momentem, kiedy Usługobiorca przestaje korzystać z serwisu. Do zakończenia umowy nie jest wymagane składanie odrębnych oświadczeń, gdyż dostatecznym będzie opuszczenie serwisu. Umowa ma charakter bezpłatny, chyba że strony w ramach indywidualnych ustaleń określą warunki odpłatności.
16. Usługobiorca może złożyć zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy w korzystaniu z serwisu. Zgłoszenie może zostać złożone droga elektroniczną na adres anima@anima.rzeszow.pl lub pocztowo na piśmie na adres: Centrum Psychiatrii Anima, ul. Władysława Grabskiego 8/8A 35-312 Rzeszów. Reklamacja taka zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w ciągu 14 od daty jej doręczenia, a o sposobie jej rozpoznania Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany.
17. Usługodawca nic ponosi odpowiedzialności za przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług elektronicznych na rzecz Usługobiorców niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne.
18. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną związane jest z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze używanym przez Usługobiorcę. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
19. Wszystkie prawa do treści zamieszczanych w serwisie, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz chronione prawem własności intelektualnej, są własnością Usługodawcy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z materiałów zawartych w serwisie wyłącznie dla użytku osobistego. Usługobiorca nie może powielać (w tym kopiować, reprodukować, ściągać, modyfikować) żadnych treści znajdujących się w Serwisie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wynikające z treści umieszczonych w serwisie, albo pozostających z nimi w związku, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.
21. Przedmiotowy regulamin jest dostępny dla Usługobiorców w każdym czasie, w ramach materiałów udostępnianych za pośrednictwem serwisu, może on być utrwalany poprzez zapisanie na odpowiednim nośniku danych, a także drukowany lub odtwarzany w inny sposób.
22. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem linku zamieszczonego w serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
23. Zmiany regulaminu następują poprzez publikację w ramach serwisu jego tekstu jednolitego, z wyszczególnieniem rodzaju zmian – publikacja taka następuje najpóźniej na 14 dni przed wejściem tych zmian w życie. Brak akceptacji Usługobiorcy na wprowadzane zmiany, uprawnia go do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
24. W zakresie, który nie został uregulowany niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).